header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Focus bestuur najaar 2011 en oproep tot bijdrage leden/ouders

11-10-2011
Beste leden en ouders,
 
Er is de afgelopen tijd veel veranderd binnen de hockeyclub. De vereniging is gegroeid, maar de organisatie is hierbij achtergebleven. Veel taken liggen bij een te gering aantal leden waardoor de vereniging te kwetsbaar wordt. Dit noopt het bestuur er toe om de huidige organisatiestructuur onder de loep te nemen en waar nodig veranderingen door te voeren.

Medio september 2011 is een concept plan van aanpak geschreven dat twee hoofddoelen benoemd voor de komende 3 jaar:

  1. (Her)inrichten organisatiestructuur
  2. Vergroten en behouden betrokkenheid leden en ouders

Onder deze twee pijlers vallen diverse subdoelen (vullen vacatures, schrijven jeugdbeleid, verbeteren accommodatie, sponsering, etc). Evident daarbij is communicatie tussen club en haar leden.

Wat gaan wij gezamenlijk doen?

Om de creatieve geesten binnen onze vereniging aan te sporen en meningen en ideeën te bundelen, zal er op verschillende manieren input gevraagd gaan worden om bovenstaand concept plan aan te vullen.

Zo is inmiddels aan de commissies gevraagd naar de taken, bevoegdheden en bezetting van de betreffende commissie te kijken. Daarbij spelen vragen als: zijn bepaalde taken nog actueel, kunnen die ook eenmalig elders worden belegd, hoeveel mensen heb ik nodig om de commissie goed te laten functioneren, etc.? De resultaten worden teruggekoppeld naar het bestuur, waarna er een besluit volgt over het mogelijk aanpassen en verbeteren van de taken en samenstelling van de commissie(s).

Daarnaast is het streven om eind 2011/begin 2012 een enquête te laten plaatsvinden onder alle leden en ouders van jeugdleden van de hockeyclub om te inventariseren en inzichtelijk te maken wat goed gaat binnen de club (en we dus graag behouden), wat verbetering behoeft én welke bijdrage een ieder daaraan wil leveren. Hierbij is van cruciaal belang dat we goed meten wat we willen weten!

Hoe gaan we dit allemaal doen?

Daarvoor heeft het bestuur jullie nodig. Het idee is om – naast de bestaande commissies – werkgroepen samen te stellen die tijdelijk een bepaalde klus klaren. Zo’n werkgroep kan bestaan uit leden, commissieleden en/of ouders. Voor de komende maanden is het bestuur op zoek naar werkgroepleden voor de volgende twee onderwerpen:

  1. Enquête ontwikkelen. Een eerste aanzet is gereed.

Deadline december 2011.

  1. Jeugdbeleid maken en schrijven.

Deadline februari 2012.

Wie affiniteit heeft met een van deze twee onderwerpen en op korte termijn een steentje wil bedragen, wil ik vragen dit z.s.m. bij mij aan te geven.

Vervolg

Zoals aangegeven zullen de input vanuit de commissies alsmede de resultaten van de enquête worden verwerkt in het concept plan van aanpak. Dit heeft tijd nodig.

Daarnaast blijven de ‘operationele’ zaken ook aandacht vragen. Zo is het bestuur nu bezig de vereiste en zeer wenselijke technische commissie verder in te vullen (zie vacatures op de site). En niet alles kan tegelijkertijd opgepakt worden. Daarvoor vraag ik jullie inzet, begrip en geduld.

Wij hebben jullie dus allemaal nodig. Laten we er samen aan werken om met gebruikmaking van elkaars kwaliteiten en talenten de club verder te volmaken!

Groet,

Namens het bestuur

Inge

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws